Onze behandelvisie

Mensvisie

Zonder twijfel is de mens een totaliteit bestaande uit vijf fundamentele delen: je biologisch lichaam, je zintuigelijke waarnemingen, je denken, je emotionele belevingen en je gedrag.  En alles wat je nog zou kunnen benoemen, kan je onder één van deze vijf fundamentele functies plaatsen.

Men spreekt ook wel eens van een holistische benadering. Hierbij wordt het gehele van de mens betrokken. Dus niet enkel gevoelens en gedrag,  maar ook je denken (gedachten die er spelen), je zintuigelijke waarnemingen én hoe je lichaam op bepaalde manieren hierop reageert.  Alles hangt met elkaar samen.

Behandelvisie

Vanuit genoemde mensvisie is m.n. gekozen voor  cognitieve gedragstherapie (CGT).                                  CGT ook in verband met je omgeving (partner, gezin, ouders, kinderen, je werk, vrijetijd enz.).

De primaire behandelvisie is:  Klacht- doel- en resultaatgericht op de individuele angst- en emotionele problemen van de cliënt.

Klachtgericht

Elk angstprobleem bestaat uit typische klachten die een specifieke behandelmethode en benadering vereisen. Dit betekent dat,  de volle aandacht aan je klachten en hulpvraag wordt gegeven.

Doelgericht

Op grond van de (angst) klachten wordt een klachtenanalyse opgesteld. Hieruit worden -samen met je behandelaar en door je zelf (als cliënt) werkdoelen opgesteld.

Resultaatgericht

Het is een vanzelfsprekendheid dat je als cliënt het gewenste resultaat van een behandeling verwacht. Het streven naar een resultaat is derhalve onze belangrijkste aandacht.  Gezien er een nauwe samenwerking is tussen cliënt en therapeut, betekent dat je als cliënt een belangrijke bijdrage moet leveren aan je herstel, namelijk middels huiswerken, opdrachten en oefeningen. De therapeut zal je hierin begeleiden. Resultaat is dus ook afhankelijk van je motivatie en je inzet.

Kortdurend

Begrijpelijk dat je het liefst op korte termijn resultaten verwacht. Er werd gekozen voor een cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze is in de regel kortdurend.  Daarnaast wordt CGT dikwijls aangevuld met ACT (Acceptatie- en commitmenttherapie), schematherapie, Socratisch dialoog, ZIGA (Zintuigelijk gebaseerde aanpak,  Psycho-educatie) en systeemtherapie.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling,  die de afgelopen 70 jaar jaar is voortgekomen vanuit eerder bestaande RET-methode (RET = Rationele Emotionele Therapie).            CGT is niet enkel een praattherapie . maar vooral een samenwerkingsproject tussen cliënt en therapeut. CGT is een leertherapie.  Een leerproces en ontdekkingsreis naar jezelf om te komen tot een praktische aanpak  gericht op het oplossen van je probleem (m.n. ook Emotionele problemen)

In dit leerproces wordt aandacht gegeven aan je denken (gedachten),  je gevoelens,  je gedrag en hoe je lichaam (biologisch) hierop reageert.

Cognitieve Therapie

Het doel van de cognitieve sessie is gericht op het herstellen, het terug in evenwicht brengen van de waarnemingen, je (denken) gedachten en gevoelens.

Gedragstherapie

Veel angstproblemen gaan gepaard met ongewenst of storend gedrag. Vermijdingsgedrag, veiligheidsgedrag, dwang- en/of rituelengedrag.  Gedragstherapie is er op gericht om het ongewenst en/of storend gedrag te doorbreken. Exposure (blootstelling) is hiervan een voorbeeld. Dit kan middels het aanleren van zelfexposure (hiervoor worden beschikbare oefenprogramma's aangeboden). In ernstige situatie biedt het angstcentrum 'exposure onder begeleiding van de therapeut' in de échte situaties zowel elders als thuis. Exposure als gedragstherapie biedt zeer goede resultaten op relatief korte termijn. Dit is wetenschappelijk voldoende aangetoond.

Oefeningen en huiswerktaken

Zonder oefeningen en huiswerktaken zal een behandeling weinig of geen nut hebben. CGT bestaat er uit dat na elke sessie de cliënt oefeningen en huiswerktaken meekrijgt. Probleemoplossend werken, betekent 'werken aan je probleem'. Om te slagen in je rijexamen zal je zowel de verkeersregels moeten leren als ook oefenen in het rijden. Dit geldt ook voor het aanpakken van angstproblemen.

CGT is in hoofdzaak gericht op de actualiteit. Op het NU en minder op het verleden. Dat betekent niet dat het verleden onbelangrijk is. Het verleden speelt bij elke mens een rol, maar als het gaat om angst en andere emotionele problemen, dan heeft het verleden geen oorzakelijke rol.

CGT stoelt op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Er wordt veel gewerkt met oefeningen en huiswerk.

CGT is wetenschappelijk goed onderbouwt 

ACT (Acceptatie- en Commitmenttherapie)

Soms is het nodig bepaalde gedachten en gevoelens als stromingen te aanvaarden. Ze zijn er. Je  ertegen verzetten, ervan wegvluchten of ze trachten te vermijden, belemmeren je om je doelen te bereiken. Ze aanvaarden en dan gelijktijdig meer aandacht geven aan belangrijke  waarden in je leven biedt je de mogelijkheden je doelen te bereiken. 

Schematherapie

Dit behandelmodel is er gericht om hardnekkig storende (denk en gedrag) patronen te doorbreken en om te zetten in gewenste levensdoelen.

Socratisch Dialoog

Het Socratisch Dialoog is een gespreksmethode die er op is gericht dat de cliënt stimuleert om na te denken over zelf gestelde vragen, oplossend leert denken om gewenste doelen te bereiken;

ZIGA (Zintuigelijk Gebaseerde Aanpak)

Via onze zintuigen krijgen we alle informatie uit onze omgeving naar binnen. Zintuigen zijn sensoren die de prikkels van de buitenwereld, maar ook de binnenwereld (het lichaam en gevoelens) opvangen. Bij angst en emotionele problemen zijn we dikwijls heel selectief in het gebruik van onze zintuigen. Hierdoor verliezen we de grip op de werkelijkheid, de feiten. Er is dan enkel nog aandacht voor prikkels en informatie gericht op 'het probleem'. Terug leren aandacht geven op een helpende manier betekent herstellen van negatieve gevoelens + terug  het verbeteren van de levenskwaliteit.

Psycho-Educatie

Al bij de eerste intake krijgt de cliënt (samen met de partner/ouder(s) of betrokkene) een eerste 'educatieve sessie'. Inzicht hebben en begrijpen hoe we als mens, zowel psychisch als ook lichamelijk functioneren en de samenhang hiervan, is een eerste stap.  Onderwerpen zoals 'Wat is de juiste OORZAAK van mijn angst en andere negatieve gevoelens?', 'Hoe kan ik deze leren aanpakken? 'Wat is nu precies een paniekaanval'. De psycho-educatie is wetenschappelijk onderbouwd.

Tijdens de behandelfase is het soms nodig aanvullende psycho-educatie te geven (soms in combinatie met het Socratisch Dialoog).  Middels psycho-educatie kunnen bepaalde verkeerde opvattingen, overtuigingen doorbroken worden. Kennisoverdracht kan stimuleren tot zelf oplossend denken.

Systeemtherapie

De reguliere systeemtherapie is gericht meer gericht op het 'systeem' (gezin, werk, omgeving), iets minder op de cliënt. Weliswaar zijn er wederzijdse invloeden van de cliënt op het systeem en omgekeerd. Bij de CGT wordt ook een vorm van systeemtherapie aangeboden. Deze vorm is er meer op gericht dat de omgeving (partner, ouders, werkgever, school) mee betrokken worden in het behandeltraject van de cliënt.  Ook de omgeving (betrokkenen) dient inzicht te hebben in het probleem van de cliënt. Daarbij komt dat de omgeving hierdoor eerder een 'ondersteunde rol' kan spelen in plaats van een afwijzende en/of storend ergerende rol. Dit geldt vooral bij partners en ouders (bij kinderen). Vandaar dat alle betrokken partijen in de behandeling betrokken worden.

Vooral bij de behandeling van kinderen dienen de ouders mee betrokken te worden. Hoe leren omgaan met mijn kind in de thuissituatie, is zeer belangrijk. Ook de school (leerkrachten en zelfs medeleerlingen) kunnen bijvoorbeeld middels 'educatie' meer inzicht en begrijpen verwerven.

Individuele therapie versus Groepstherapie

Bij de start (intake + psycho-educatieve sessie) kunnen 3 tot max. 4 cliënten gelijktijdig een sessie krijgen. Waarom? Omdat dit eerste 'inzicht' en 'begrijpen' (zie psycho-educatie) voor iedereen geldend is. Daarna zal er individueel  -gericht op het specifieke angstprobleem-  verder worden gewerkt aan het probleem.  De cliënt heeft het RECHT voor een individuele benadering (c.q. behandeling).

Groepstherapie

In de mate van het mogelijke bieden we ook groepstherapie, weliswaar een kleine groep (2  tot max. 3 cliënten). Echter... een groepstherapie kan enkel indien de cliënten hetzelfde angstprobleem hebben. Bijvoorbeeld: indien 2 tot 3 cliënten een paniekstoornis, of een sociale angst of dwangstoornis hebben, dan kunnen deze samen in een 'kleine groepssessie' plaatsvinden. Er moet dus een overeenkomst zijn met betrekking tot een angststoornis. Ook hier heeft de cliënt het recht om te kunnen kiezen. Een groepssessie met 'gelijkaardige angstproblemen' heeft ook zijn voordelen: elkaar begrijpen, elkaar helpen en ondersteunen. 

Contactgegevens


Angstcentrum v.z.w.
Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

E-mail:   poli@angstcentrum.be

GSM: 0032 (0) 491 077 877

Consultaties zijn volgens afspraak

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 15.00u


Aanmeldformulier