AngstCentrum

   

     

       Socrato

 
    Consultatie-, Advies- en Behandel-
    centrum voor angsten en fobieën.


 
   Coaching en Trainingscentrum voor
relationele en sociaal-
emotionele problemen.


Home    Wie zijn we?    Onze visie    Agenda    Nieuwsbrief    Contact

 


Organisatie- en management vraagstukken en problemen

Voor welke vraagstukken en problemen kunt u mijn hulp inroepen:

1. Heb ik een organisatie visie en filosofie, met welke missie werk ik, heb ik mijn gewenst imago? Zijn deze items duidelijk en herkenbaar in mijn organisatie en daarbuiten?
2. Is mijn beleid gericht en helder op de korte-, middellange- en lange termijn?
3. Zijn mijn organisatie doelen duidelijk en haalbaar?
4. Is mijn organisatie structuur efficient en effectief? Hoe lopen bij ons de communicatielijnen en hoe ziet mijn organogram eruit?
5. Sluit onze organisatie cultuur aan bij het efficient en effectief realiseren van mijn doelstellingen?
6. Hoe ziet mijn leiderschap c.q. management er uit, hoe stuur ik aan op productrealisatie en het geven van leiding aan mijn teamleden?
7. Sluiten mijn organisatie doelstellingen en -belangen aan bij die van mijn personeelsleden c.q. menselijk kapitaal?
8. Heb ik de juiste mensen in dienst? Is dienstbaarheid en klantvriendelijkheid van onze organisatie te herkennen voor klanten, patienten, etc.
9. Is de team samenstelling van dien aard dat mijn bedrijf rendement oplevert?
10. Werk ik en selecteer ik onze mensen op basis van competenties?
11. Ondersteun en coach ik mijn teamleden om het beste uit zichzelf te halen?
12. Hoe kan ik zorgen dat er prettig en met plezier gewerkt wordt?

Op welke manier ontmoet u mij rondom bovenstaande vraagstellingen?
U kunt mij inhuren;
a. als klankbordfunctie voor bovenstaande organisatie vraagstukken en –problemen. Ik help u bij het reflecteren op uw vraagstuk en probleem zodat u, na het probleem c.q. vraagstuk helder te hebben een analyse maakt en de effecten van de aanstaande verandering afweegt, om daarna een weloverwogen besluit in dezen te nemen.
b. om u, over een afgesproken periode, te coachen in uw management taken.
c. om personeelsleden , over een afgesproken periode en met een door uw gesteld doel, te coachen.
d. om trainingen voor uw teamleden in het algemeen of trainingen on the job te verzorgen rondom bovenstaande vraagstukken. Zie lijstje van door mij aan te bieden trainingen. Klik op overzicht trainingen op de web site.
e. om tijdelijke en of semi permanente deeltaken van u over te nemen. Ik denk aan het omzetten van uw ideeen in het schrijven van beleidsstukken , afspraken vastleggen en die communiceren met desbetrefende persoon c.q. personen in uw organisatie, voorzitten van vergaderingen, voorselecties maken bij sollicitatie procedure en deelnemen aan sollicatie gesprekken, het voeren van functioneringsgesprekken, etc.

Met welke instrumenten, modellen en theorieen werk ik onder meer aan bovengenoemde vraagstellingen c.q. problemen?

1. Het werken met het zeven ESSEN model om uw organisatie in kaart te brengen.
2. Het werken met de SWOT analyse om de haalbaarheid van uw doelstellingen te toetsen zowel gericht naar binnen als naar buiten uw organisatie.
3. Het werken met team ontwikkelings-, teamsamenstellings- en relatiemodellen met als doel om zicht te krijgen of de juiste mensen op de juiste plaats zitten.
4. Het werken met verschillende communicatiestijlen, - modellen en gesprekstechnieken.
5. Het werken met leiderschaps- en management modellen, -stijlen en –vaardigheden om te beoordelen of u met goed rendement leiding geeft aan uw diensten, product(en) en uw medewerkers. H.R theorieen en vaardigheden zijn hiervoor een ondersteuning.
6. Het werken met competentie ontwikkelingsmodellen om de competenties van uw teamleden in beeld te krijgen en om vervolgens zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten, eigenschappen, kennis, attitude en vaardigheden die uw medewerkers hebben. Hierbij werk ik met de kernkwadranten theorie en de ijsbergtheorie en maak ik, daar waar nodig, gebruik van identiteits- en faalangst theorieen.
7. Reflectie modellen die inzicht geven in het menselijk gedrag.
8. Het werken met het COOC gedragsveranderingsmodel (ontwikkeld door Jos Hundscheid) ten einde oud ongewenst gedrag af te leren ten gunste van nieuw gewenst gedrag.
9. Het werken met veranderings- en weerstandsmodellen.
10. Sociale vaardigheids- en attitude trainingen hebben mijn bijzondere aandacht in het werken met mensen.

Welke stappen moeten er ondernomen worden om u te helpen bij uw vraagstukken en problemen?

a. Contacteer mij om een datum te plannen voor een intake gesprek.
b. Na het intake gesprek is duidelijk aan welke vraagstelling c.q. probleem gewerkt gaat/moet worden.
c. Ik bespreek met u de verschillende inhoudelijke alternatieven met de daarbij behorende geschatte tijdspaden en de mogelijke effecten van de te kiezen interventie(s).
d. Wij maken samen de keuze met welk alternatief ik aan de slag ga.
e. Samen bepalen wij de voorwaarden c.q. condities waaronder de activiteiten plaats vinden zoals het bepalen van de lokatie van de bijeenkomsten, materialen, middelen, of de activiteiten plaats vinden in de tijd van de baas, catering, etc.
f. Binnen een week krijgt u een offerte van de door mij te verrichte werkzaamheden.
g. Ik breng u tussentijds schriftelijk of mondeling op de hoogte van de vorderingen.
h. De eindresultaten van mijn activiteiten worden met u geevalueerd.
i. We bespreken samen een eventuele activiteit ter nazorg van de groep c.q. individu naar aanleiding van de door mij ondernomen activiteiten.

Jos Hundscheid.

Andragoog en organisatie- en management deskundige.

Montfort, 26 februari 2011.

 

Locatie Lanaken


Neerharenweg 6
3620 Lanaken
België

Locatie Londerzeel


Maldersesteenweg 44/1
1840 Londerzeel
België

Locatie Maastricht

nederland.png
Geusseltweg 43C
6225 XS Maastricht
Nederland

 

Bastings Webdesign